Historie

Historien om Pensjonistakademiet NLH – UMB – CAMPUS ÅS 1989 – 2014

av Arne Ellingsberg

Innledning
Navnet på organisasjonen som vist ovenfor, tyder på en utvikling, og utviklingen, eller kanskje riktigere, forandringene, skjer fort i vår tid. Det stunder mot 25-årsjubileum for Pensjonistakademiet. Dette er vel verdt å dvele ved, og la tankene passere revy. Hvem var det som tok initiativet og hvorfor? Og hva ble det til?

Alt har en begynnelse. Som det går fram nedenfor om «Opptakten til Pensjonistakademiet», kan starten regnes fra første møtet «i plenum» den 14. september 1989. Dette utviklet seg til regelmessige møter og til gjensidig nytte og hygge blant pensjonistene i det vitenskapelige miljø på Ås.

Det begynte med månedlige møter, med ca. 20 deltakere det første året. Det var stort sett månedlige møter fram til 1998/99 og siden hver 14. dag, unntatt i sommerperioden. Deltakelsen har vært varierende, etter foredragets aktualitet og interessen for spesielle foredragsholdere; oftest 30-50 til unntaksvis vel hundre. Fra 1996 har det vært arrangert vårturer.

Jubileer gir anledning til å se bakover, å minnes. Jammen går 25 år fort, og det skjer mye på 25 år. Initiativtakerne til Pensjonistforeningen/Pensjonistakademiet gjorde en genistrek ved allerede fra starten å la en protokoll over temaene og foredragsholderne gå rundt i møtene for underskriving av tilhørerne.

Listene over foredragsholderne, de ulike temaene som har vært tatt opp og drøftet, forteller om interessante personer, til dels personligheter, og hvilke temaer som var viktige og interessante.

Navnetrekkene til alle deltakerne på møtene vekker minner. Jo, han/hun var selvsagt med – ja, ja. Det gir grunn til ettertanke og takknemlighet. Mange er blitt borte. Det blir vi etter hvert alle.

I tillegg til den faglige viten som selve Pensjonistakademiets egne bidro med, ble det trukket veksler på andre vitenskapelige og samfunnsbevisste mennesker for å fylle hungrende pensjonisters behov for stadig ny viten. Nye pensjonister, med et stigende antall kvinner, kommer med.

I dette skriftet om de første 25 årene er nok listen over foredragstemaene det viktigste. De forteller en viktig landbruks- og kulturhistorie. Bak oversikten er det gjort et forsøk på en gruppering av temaene, og på tilhørernes interesse for temaene og foredragsholderne.

Pensjonistakademiet var de første 24 år en uformell forening uten vedtekter. Det betyr ikke at arbeidet i Pensjonistakademiet har vært uten diskusjon og endringer. Ved hjelp av tjenestevillige programgrupper, med evne til oppfinnsomhet og tilpasning til medlemmenes interesser, har intensjonene med Pensjonistakademiet likevel til fulle lyktes; det være seg både faglig, sosialt og kulturelt.

Etter hvert har det likevel, på grunn av praktiske forhold vedrørende lokaliteter, formaliteter og økonomiske forhold blitt ønskelig med en formell organisasjon med vedtekter.

Den 29. januar 2014 ble det derfor etter godt forarbeid fra siste programgruppa og en valgkomite, og en omfattende diskusjon, vedtatt nye vedtekter. Først kan det imidlertid være interessant med et lite tilbakeblikk; opptakten, hvem som var med i Pensjonistakademiet, småplukk fra «driften», samarbeidsløsninger, forslag om retningslinjer for organiseringen, forholdet til NLH, prinsipielle spørsmål for valg av foredragstemaer etc.

Opptakten til Pensjonistakademiet
Den 5. april 1989 var seks akademikere i NLH-området samlet for å diskutere hvorvidt det var grunnlag for å invitere pensjonistene i det vitenskapelige miljø i Ås til regelmessige sammenkomster til gjensidig nytte og hygge. De seks var Birger Opsahl, Peder Braathe, Knut Aastveit, Sigmund Borgan, Jac. Fjelddalen og Erling Strømme.

Det ble framhevet at en bør ha et tema av betydning å samles om. Det ble vedtatt å arbeide videre med et opplegg presentert av Knut Aastveit, som gikk ut på å diskutere «Norsk landbruk i et harmonisert europeisk fellesmarked – forutsetninger og muligheter».

Et nytt møte ble holdt den 15. mai 1989, og Borgan holdt foredrag om «Hva går EFs indre harmonisering ut på?». Følgende personer deltok på møtet: Thor Homb, Harald Skjervold, Olav Hjulstad, Rolf Landfald, Sigmund Borgan, Knut Aastveit og Erling Strømme, alle professorer ved NLH.

Det ble enighet om å gå videre med å møtes og å invitere alle pensjonister i det vitenskapelige miljø i Ås til et møte der en diskuterer videre arbeidsopplegg.

Åpent for alle som ønsker å være medlem